Triedne okienko

Ako čítame

Jednou z najdôležitejších úloh 2.ročníka ZŠ je ovplyvňovanie čitateľskej gramotnosti žiakov so zameraním na čítanie s porozumením a to prostredníctvom bežne dostupných didaktických prostriedkov. Našou celoročnou snahou bude postupné nadobudnutie takých čitateľských zručností, za pomoci ktorých žiaci dokonale porozumejú textu, dokážu sa v ňom orientovať, porovnávať získané informácie, interpretovať ich...

Školský rok 2016/2017 bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásený za "Rok čitateľskej gramotnosti". A preto sa i my pokúsime za pomoci niekoľkých triednych aktivít prispieť k tomu, aby žiaci získali záujem o čítanie a aby sa literatúra stala pre nich zábavou a celoživotnou záľubou.

Jednou z celoročných aktivít bude aj diagnostika čítania, počas ktorej budeme zisťovať, koľko slov dokážu jednotliví žiaci správne prečítať za 1 minútu. Jej cieľom však nebude vzájomné porovnávanie jednotlivých detí, ale snaha o individuálne zlepšenie každého žiaka. V rámci tohto každomesačného pozorovania bude vypísaná i súťaž "O najväčšieho skokana", ktorým sa stane to dieťa, ktoré prekoná svoj osobný rekord o najvyšší počet slov.

Čo čítame

K zdokonaľovaniu techniky čítania veľmi významne prispieva i mimočítankové čítanie. Nakoľko v dnešnej dobe mládež príliš neholduje čítaniu kníh, vrátili sme sa k starým, ale účinným didaktickým hrám. Keďže deti sú tvory súťaživé, vyhlásili sme triednu súťaž o "O najlepšieho čitateľa".

Pravidlá sú veľmi jednoduché: každý, kto prečíta akýkoľvek text mimo čítanky, poznačí si jeho názov a autora do slovníčka. Tento zápis mu podpíše rodič (starý rodič), ktorý ho pri hlasnom čítaní počúval. V škole mu bude pridelený štvorček, ktorého farba bude závisieť od druhu prečítaného textu.

autorská rozprávka

 ľudová rozprávka

 bájka

 povesť

 náučný text

 báseň

Na konci každého polroka bude vyhlásený najlepší čitateľ s najvyšším počtom štvorčekov, ktorý bude odmenený knihou. Pevne verím, že s podporou rodičov opäť prebudíme stratený záujem detí o knihy a svet v nich ukrytý :o).

Triedne pravidlá

Každá trieda si na začiatku školského roku určí pravidlá, ktoré sa potom snaží po celý rok dodržiavať. Ich význam spočíva nielen v zlepšení učebných návykov detí, ale najmä celkovej klímy, ktorá v triede počas vyučovania panuje. 

PRAVIDLÁ 2.A :

1. Ak chcem niečo povedať, musím hore ruku dať.

2. Ani rukou, ani slovom neublížim kamarátom.

3. Cez prestávku nachystám sa, na hodine sústredím sa.

4. Nebehám a nekričím, nech sme všetci v bezpečí.

5. Na poriadok prísne dbáme, veci nemám rozhádzané.

6. Na úlohy pamätám, včas si všetko prichystám.

My si dodržiavanie našich pravidiel budeme značiť na panáčikov, ktorých si deti samy zhotovili v 1.ročníku. Jednoduchým farebným rozlíšením šiestich gombíkov označených číslami 1 až 6  sa každý žiak sám na konci týždňa ohodnotí, do akej miery sa mu podarilo jednotlivé pravidlá dodržiavať alebo nie (zelený= dodržiava, červený = porušuje).