Didaktické hry

Absolvovaním prierezového učiva ochrana života a zdravia, ktoré je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ, získavajú žiaci nevyhnutné základné vedomosti, zručnosti, poznatky a návyky potrebné na prežitie pri mimoriadnych situáciách. Život človeka môžu negatívne ovplyvniť neočakávané udalosti, ako sú živelné pohromy, priemyselné a ekologické havárie, dopravné nehody, teroristické útoky a iné násilné činy, ktoré môžu vyvolať paniku a stupňovať pocit strachu a straty bezpečia s ohrozením najcennejších hodnôt. Prispieť k zmierneniu týchto následkov na životy, zdravie a majetok, môže len pripravené a informované obyvateľstvo. Preto je dôležité poznať tieto ohrozenia a nebezpečia, vedieť, ako sa pri ich vzniku a pred ich účinkami chrániť, správať a konať, vedieť si poradiť, ale aj pomôcť svojim blízkym, priateľom či postihnutým ľuďom.

Aby sme aj my patrili k tým pripraveným, absolvovali sme prvý septembrový týždeň Didaktické hry v prírode. Po teoretickej príprave, sme vyrazili do terénu. Našou úlohou bolo overiť si svoje poznatky v konkrétnych praktických činnostiach. Po oboznámení sa s plánovanou trasou a stručnou charakteristikou jednotlivých činností sme postupne prechádzali niekoľkými stanovišťami.

  • počas organizovaného pochodu sme sledovali dopravné značky a situácie, zopakovali sme si pravidlá správania sa na verejných komunikáciách, v dopravných prostriedkoch... (dopravná výchova)
  • hlavnou náplňou pohybu a pobytu v prírode bolo zdolávanie terénnych nerovností, prekonávanie prírodných prekážok, orientácia v okolí školy, spoznávanie rastlín a živočíchov, ich ochrana...
  • riešenie mimoriadnych situácií sme si precvičili počas presunu cez "zamorené územie", kde sme sa oboznámili s improvizovanými prostriedkami detskej ochrany a ich významom
  • jednou z najdôležitejších častí tohto dňa bola aj zdravotná príprava, ktorá zahŕňala i poskytnutie prvej pomoci. Okrem ošetrovania a obväzovania končatín sme si vyskúšali aj prenos raneného a znehybnenie končatiny za pomoci prírodného materiálu.

Všetky zručnosti, ktoré sme počas didaktických hier v prírode získali by nám mali pomôcť zvládať nielen riešenie rôznych výnimočných situáciíí, ale aj stres a komunikáciu s inými ľuďmi, ktorí sa do takýchto situáciíí dostanú.