Bezpečná škola

Ľudský život je najvyššou hodnotou a preto ho treba chrániť. O tom, že táto veta nie je len fráza, svedčia smutné štatistiky dopravných nehôd. A keďže k najzraniteľnejším  účastníkom cestnej premávky patria práve deti, je pochopiteľné, že sme sa tejto téme na začiatku školského roku opäť podrobne venovali.

V úvode tematického dňa "Bezpečná škola" sme si vypočuli rozhlasovú reláciu zameranú na prevenciu dopravných nehôd spôsobených deťmi. Následne sme v rámci triedy uskutočnili malý prieskum, v ktorom sme sa dozvedeli, koľko žiakov chodí do školy bez staršieho doprovodu. Táto skupina detí totiž patrí k najviac ohrozenej. A práve preto sme sa podrobne venovali dopravným situáciám, ktorým musia žiaci čeliť pri svojej každodennej ceste do školy. Prostredníctvom prezentácie sme si ukázali najbezpečnejšie spôsoby príchodu do školského areálu zo všetkých smerov (z Mierového námestia, zo Skaly, zo Štefánikovej a Záhumenskej ulice, zo Sihote, z Klobušíc). Najväčšiu pozornosť sme venovali tzv.kritickým miestam, to znamená miestam, v ktorých chýba priechod pre chodcov, chodník či akékoľvek výstražné znamenie upozorňujúce na pohyb detí v blízkosti vozovky.

Nakoľko ročne sa vyskytnú stovky dopravných nehôd, ktorých vinníkmi sú deti, zamerali sme sa aj na poznávanie dopravných značiek. Príjemným spestrením tohto dopoludnia bola aj následná súťaž, v ktorej sme si preverili získané vedomosti. Úlohou každej štvorčlennej skupiny bolo nielen pomenovať dané dopravné značky, ale ich aj zaradiť do správnej skupiny medzi výstražné, zákazové, príkazové či informatívne. Najväčšími znalcami sa podľa očakávania ukázali chlapci. Našťastie, mali svoje zastúpenie v každej skupine, a preto po vzájomnej porade dokázali takmer všetky skupiny správne odpovedať.

Výbornou pomôckou pri názornom vykreslení niektorých dopravných situácií bola aj knižka Kamil a Emil na cestách. Túto stostránkovú brožúru pripravil zdarma obchodný reťazec Lidl v spolupráci s Ministerstvom školstva, Policajným zborom a Červeným krížom každému žiakovi 2. a 3. ročníka. Na jej stránkach sa nachádzajú rôzne zábavné úlohy, ktoré pomôžu žiakom zopakovať si konkrétnu tému. Súčasťou knižky je i záverečný kvíz, ktorého víťazi získajú pre seba, všetkých svojich spolužiakov i triedneho učiteľa značkový cestný bicykel. 

Výslednou aktivitou celého dňa bola vychádzka, v ktorej sme si preverili všetky poznatky, ktoré sme získali na prvých troch vyučovacích hodinách. Ukázalo sa, že teória nám ide omnoho lepšie ako prax. Zdá sa, že niektoré situácie (chôdza po správnej strane chodníka, plynulá chôdza vo dvojiciach cez priechod pre chodcov bez postrkovania a sácania...) si budeme musieť pripomínať častejšie a nie len jednorázovo počas tematického dňa na začiatku školského roku.